Regulamin szkoleń

Regulamin kursów medycznych krajowych organizowanych przez Poldent Sp. z o.o. jako organizatora głównego.

 

Postanowienia wstępne

 

 •        Niniejszy regulamin określa zasady przebiegu, organizacji oraz udziału w kursach medycznych organizowanych przez Poldent sp. z o. o. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz prawa i obowiązki uczestników kursów.
 •        Organizatorem kursów jest Poldent Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-194) przy ul. Dzika 2, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym Przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 0000112777, NIP: 524 0004448, zwana dalej „Organizatorem”.
 •        Kursy medyczne przeznaczone są dla lekarzy stomatologów, techników dentystycznych, higienistek stomatologicznych lub innych osób związanych z branżą stomatologiczną. Udziału w kursach nie mogą brać konsumenci w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 •        Kurs może być prowadzony w formie wykładu teoretycznego, wykładu i pokazu, wykładu i warsztatu praktycznego oraz innych zajęć o charakterze dydaktycznym.
 •        Kurs może być prowadzony jako kurs płatny lub jako kurs bezpłatny.
 •        Informacje o programie, wysokości opłaty, oraz miejscu i czasie odbywania kursów są podawane na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.poldent.pl oraz materiałach reklamowych / informacyjnych Organizatora.

 

Obowiązki Organizatora

 

 •        Organizator zapewnia wszystkim Uczestnikom godne warunki odbywania kursu.
 •        Organizator dba o bezpieczeństwo Uczestników kursu w miejscu odbywania kursu, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Organizator kursu jest zobowiązany dokonać wyboru miejsca prowadzenia kursu w taki sposób, aby spełniało ono wszystkie wymogi przewidziane w przepisach BHP oraz przepisach sanitarnych.
 •        Organizator zapewnia, aby przebieg kursu był zgodny z wcześniej opublikowanym programem.
 •        Organizator odpowiada za wysoki poziom merytoryczny kursu oraz za realizację kursu przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami.
 •        Po zakończeniu kursu Organizator wystawia każdemu Uczestnikowi certyfikat ukończenia kursu i / lub, w przypadku kursów zarejestrowanych w Izbie Lekarskiej, zaświadczenie o odbyciu kursu, zawierające punktację.

 

Uczestnicy kursów i zasady dokonywania zgłoszeń uczestnictwa w kursach

 

 •        Uczestnikiem kursu może być każda osoba fizyczna, nie będąca konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, dla której kurs został przygotowany merytorycznie w związku z prowadzoną przez tą osobę działalnością zawodową lub gospodarczą i która wyrazi chęć uczestnictwa w kursie.
 •        Warunkiem uczestnictwa w kursie płatnym jest dokonanie kompletnego zgłoszenia, podanie danych kontaktowych oraz uiszczenie w wyznaczonym terminie opłaty za kurs.
 •        Warunkiem uczestnictwa w kursie bezpłatnym jest dokonanie kompletnego zgłoszenia i podanie danych kontaktowych.
 •        Zgłoszenia uczestnictwa w kursie można składać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.poldent.pl mailowo na adres szkolenia@poldent.pl, telefonicznie pod numerem 22 351 76 68 osobiście w siedzibie Organizatora w Warszawie, ul. Dzika 2 lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób. Organizator potwierdza przyjęcie zgłoszenia drogą telefoniczną, mailową lub faxem.
 •        Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z zaproszeniem do zawarcia umowy na uczestnictwo w kursie. Z chwilą potwierdzenia dokonania zgłoszenia przez Organizatora zostaje zawarta umowa pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem na uczestnictwo w kursie.
 •        Dokonując zgłoszenia na kurs Uczestnik akceptuje zasady określone w niniejszym regulaminie.
 •        Dokonując zgłoszenia, Uczestnik zobowiązuje się przyjść na kurs w wyznaczonym miejscu oraz czasie.
 •        Dokonując zgłoszenia, Uczestnik podaje dane niezbędne do wystawienia faktury oraz certyfikatu / zaświadczenia.
 •        Liczba uczestników kursów jest ograniczona. O uczestnictwie w kursie decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o braku wolnych miejsc na dany kurs przekazywana jest drogą mailową, telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej Organizatora.
 •        Osoby, które nie znalazły się na liście uczestników mogą zostać umieszczone na liście rezerwowej.
 •        Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Uczestnika przy dokonywaniu zgłoszenia nieprawidłowych lub niepełnych danych.
 •        Po zakończeniu kursu, Uczestnik wypełnia ankietę ewaluacyjną przygotowaną przez Organizatora.

 

Opłaty i koszty

 

 •        Wysokość opłat za uczestnictwo w kursach jest każdorazowo określana w ogłoszeniach o kursach i obejmuje (jeżeli w ogłoszeniu nie zaznaczono inaczej), udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia i poczęstunek.
 •        Opłatę za kurs należy wnieść w pełnej wysokości w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. W przypadku nie uiszczenia opłaty w tym terminie przyjmuje się, że Uczestnik anulował uczestnictwo w kursie.
 •        Każdy Uczestnik kursu płatnego uiszcza opłatę za kurs na rachunek bankowy Organizatora po uprzednim zgłoszeniu się telefonicznym pod numerem 22 351 76 68 bądź mailowym na adres szkolenia@poldent.pl lub wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie www.poldent.pl
 •        Opłatę za kurs należy uiścić na następujący rachunek bankowy: Poldent sp. z o. o., Dzika 2, 00-194 Warszawa, Bank PEKAO S.A. 64 1240 6175 1111 0010 3915 9844.
 •        Nie jest dopuszczalne dokonanie opłaty za kurs gotówką w dniu odbywania kursu.
 •        Informację o odwołaniu uczestnictwa w kursie należy zgłosić Organizatorowi najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem kursu. Informację należy przekazać mailowo na adres szkolenia@poldent.pl lub telefonicznie pod numerem 22 351 76 68. W takim przypadku, Uczestnikowi zostanie zwrócone 100% uiszczonej opłaty (pełny zwrot opłaty). W przypadku odwołania uczestnictwa w kursie najpóźniej na 7 dni przed terminem kursu, Uczestnikowi, który zapłacił za kurs, zostanie potrącone 50% uiszczonej opłaty, jako opłata manipulacyjna pokrywająca koszty Organizatora związana z kursem. W przypadku odwołania uczestnictwa w kursie później niż na 7 dni, Uczestnikowi, który zapłacił za kurs, zostanie potrącone 100% uiszczonej opłaty.
 •        Organizator dokonuje zwrotu opłaty w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania oświadczenia w przedmiocie odwołania uczestnictwa w kursie.Przed dokonaniem zwrotu opłaty przez Organizatora, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić drogą mailową dokument dotyczący akceptacji wystawienia korekty do faktury. Po akceptacji przez Uczestnika, wystawiana jest faktura korygująca przez Organizatora, po której następuje zwrot opłaty za kurs na konto, z którego płatność została dokonana.
 •        Jeżeli w ogłoszeniu o organizacji danego kursu nie zaznaczono inaczej, całkowite koszty uczestnictwa w kursie, w tym zwłaszcza koszty noclegów, dojazdu na kurs i opłat parkingowych, ponosi Uczestnik.
 •        Jeżeli Uczestnik, pomimo zgłoszenia udziału w kursie bezpłatnym, nie wywiąże się z tego zobowiązania i nie przyjdzie na kurs, zostanie obciążony opłatą w wysokości 100 zł brutto, która jest opłatą manipulacyjną pokrywającą koszty Organizatora, związane z kursem. W takiej sytuacji, Uczestnik zobowiązany jest uiścić opłatę w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania faktury / rachunku.

 

Kursy

 

 •        Kursy prowadzone są przez wykładowców o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach. Informacje o wykładowcach każdorazowo znajdują się w materiałach informacyjnych / reklamowych lub na stronie internetowej Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy, gwarantując jednocześnie taki sam poziom merytoryczny nowego wykładowcy.
 •        Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i / lub miejsca kursu. W takiej sytuacji, wszyscy Uczestnicy kursu zostaną poinformowani o zmianie drogą mailową lub telefoniczną. Każdy Uczestnik ma prawo wycofać się z kursu, a Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% uiszczonej opłaty w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania oświadczenia Uczestnika o wycofaniu się z kursu.
 •        Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu, w przypadku, gdy liczba Uczestników, którzy zadeklarowali udział w kursie jest mniejsza niż minimalna liczba uczestników. W takiej sytuacji Organizator zobowiązuje się do zwrotu Uczestnikom 100% uiszczonej opłaty w terminie 14 dni, licząc od dnia podania informacji o odwołaniu kursu.
 •        Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu z ważnych przyczyn (np. choroba wykładowcy). W takiej sytuacji Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu w nowym terminie, bez pobierania od Uczestników żadnych dodatkowych opłat, a Uczestnicy mają prawo wycofać się z kursu i otrzymać zwrot 100% uiszczonej opłaty. W takiej sytuacji zwrot opłaty nastąpi w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania oświadczenia Uczestnika o wycofaniu się z kursu.
 •        Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie kursu, jeżeli nastąpiło ono z przyczyn niezależnych od Organizatora takich jak np. działania i decyzje organów administracji państwowej i lokalnej, strajki, działania siły wyższej, na które Organizator nie ma wpływu.
 •        O zdarzeniach opisanych w ustępie 3, 4, 5 i 6 Organizator informuje każdego uczestnika indywidualnie, drogą mailową lub telefoniczną.

 

Przebieg kursów

 

 •        W trakcie kursu każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu, utrzymywania należytej kultury osobistej i poszanowania porządku oraz dyscypliny kursu, pod groźbą wykluczenia z udziału w kursie bez prawa do zwrotu uiszczonej opłaty, po uprzednim bezskutecznym upomnieniu.
 •        Kurs obejmuje przewidzianą w programie liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.
 •        Organizator zapewnia Uczestnikom materiały dydaktyczne, które stają się własnością Uczestników po zakończeniu kursu (chyba że w programie danego kursu przewidziano inaczej). W przypadku rezygnacji z udziału w kursie, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych lub zwrotu Organizatorowi kosztów otrzymanych materiałów.
 •        Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zniszczone, zgubione lub skradzione w trakcie trwania kursu.
 •        Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie miejsca odbywania się kursu oraz uszkodzenia sprzętu wykorzystywanego w części praktycznej kursu w wyniku używania go w sposób niezgodny z instrukcją lub wskazówkami wykładowcy.
 •        Zabrania się rejestrowania przebiegu kursu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez uprzedniej zgody Organizatora oraz wykładowcy prowadzącego kurs.
 •        Zabrania się wykorzystywania materiałów uzyskanych przez Uczestników w trakcie kursów od Organizatora lub wykładowcy do celów komercyjnych, w szczególności do prowadzenia innych kursów lub szkoleń, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora i wykładowcy.
 •        Treść kursu oraz materiały przekazane Uczestnikom w trakcie kursu stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) i jako takowe podlegają ochronie prawnej.
 •        Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że w trakcie kursów Organizator może utrwalać ich fragmenty w formie zdjęć, nagrań audio lub nagrań wideo, które mogą być następnie wykorzystywane do promocji oferty szkoleniowej Organizatora, w tym zwłaszcza w formie publikacji w sieci Internet. W związku z powyższym, dokonując zgłoszenia uczestnictwa w kursie Uczestnicy godzą się na wykorzystanie ich wizerunku, który może zostać utrwalony na tych zdjęciach / nagraniach do w/w celów. Organizator będzie wykonywał zdjęcia i nagrania w taki sposób, aby nie przedstawiały one konkretnych Uczestników ale kurs jako całość. 

 

Ochrona danych osobowych

 

 •        Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie przewidzianej w przepisach Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WA (ogólne rozporządzenie o ochrony danych) (Dz. U. UE L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych.
 •        Administratorem danych osobowych jest Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail : poldent@poldent.pl, pod numerem telefonu (22) 351 76 50-51 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 •        Dane osobowe podane przy dokonywaniu zgłoszenia na kurs będą przetwarzane w celu realizacji umowy na uczestnictwo w kursie (w tym w zakresie ewentualnych reklamacji). Podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania na uczestnictwo w kursie. Ewentualnie, dane te mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na uczestnictwo w kursie – wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Poldent, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umowę na uczestnictwo w kursie jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonanie tej umowy.
 •        Dane osobowe Uczestników mogą być także przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego produktów i usług Poldent oraz podmiotów współpracujących z Poldent, w tym wysyłki newslettera. Wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług swoich oraz podmiotów współpracujących. Natomiast w przypadku zapisu na newsletter podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda Uczestnika.
 •        Dane osobowe przetwarzane do celu realizacji umowy na uczestnictwo w kursie będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy na uczestnictwo w kursie lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (w zależności, od tego, które z w/w zdarzeń nastąpi później). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 •        Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym współpracującym z Poldent (np. firma kurierska realizująca dostawę zakupionych produktów, dostawca usług IT, firma prowadząca windykację należności, firma rozsyłająca mailing itd.). Ponadto dane Uczestników będących lekarzami i lekarzami dentystami mogą być przekazywane właściwej okręgowej izbie lekarskiej celem naliczenia punktów edukacyjnych. Dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 •        Uczestnikowi przysługuje prawdo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Uczestnik jest uprawniony do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych przez Poldent do celów marketingu bezpośredniego, który to sprzeciw jest dla Poldent wiążący. Uczestnik ma prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy na uczestnictwo w kursie lub przetwarzane na podstawie zgody – Uczestnikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Poldent danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które następnie Uczestnik może przesłać innemu administratorowi danych. Uczestnik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce : Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna, że przetwarzanie odbywa się w sposób niezgody z prawem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Poldent.

 

Reklamacje i zwroty

 

 •        Uczestnicy mają prawo do składania reklamacji związanych m. in. z poziomem kształcenia, komunikatywnością wykładowcy, niedociągnięciami organizacyjnymi, niezgodnością kursów z programem itd.
 •        Reklamacje należy składać listownie na adres siedziby Organizatora lub drogą mailową na adres szkolenia@poldent.pl w terminie 14 dni po zakończeniu kursu. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni licząc od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji telefonicznie lub drogą mailową.
 •        Uczestnicy kursów mogą przesyłać w sposób wskazany powyżej recenzje kursu, opinie (pozytywne i krytyczne), a także propozycje zmiany w programach kursów, tematy nowych kursów, propozycje usprawnień organizacyjnych itd. Wszystkie tego typu sugestie zostaną rozpatrzone przez Organizatora z należytą starannością.
 •        Wszelkie zwroty opłat za kursy, wynikające z zapisów niniejszego regulaminu, są możliwe przelewem na rachunek bankowy.

 

Postanowienia końcowe

 

 •        Spółka Poldent, Organizator kursów, pragnie zapewnić Uczestnikom najwyższy poziom merytoryczny i organizacyjny kursów, stąd kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane w zgodzie z zasadami zdrowego rozsądku, z uwzględnieniem interesu obydwu Stron. Jeżeli zajdzie taka konieczność zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 •        Wszystkie bieżące informacje o kursach, w tym aktualna lista kursów wraz z programami oraz harmonogramem kursów na bieżący kwartał, jest publikowana na stronie internetowej Organizatora, pod adresem www.poldent.pl.
 •        Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 •        Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Aktualny regulamin jest publikowany na stronie internetowej Organizatora.
 •        Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.
 •        Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2017.

.