Regulamin sklepu

 1 Przepisy Wstępne

 1.     Niniejszej Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów, których producentem lub dystrybutorem jest Poldent Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-194) przy ul. Dzika 2, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym Przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000112777, NIP: 524 0004448 (dalej Poldent).
 2.     Niniejsze OWS stanowią integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez Poldent sp. z o. o., w tym również zawieranych w formie zamówień składanych w dowolnej formie (w tym zwłaszcza pisemnie, ustnie, pocztą elektroniczną, telefonicznie, faxem itd.), z zastrzeżeniem ust. 3.
 3.     Niniejsze OWS nie mają zastosowania do umów zawieranych z dystrybutorami zagranicznymi tj. klientami mającymi siedzibę lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nabywającymi towary od Poldent celem ich dalszej odsprzedaży, dla których miejsce dostawy znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej Klienci). W przypadku tej kategorii klientów zastosowanie mają Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące w umowach z Dystrybutorami Zagranicznymi zawieranych przez Poldent sp. z o. o.
 4.     Poldent udostępnia Klientom niniejszej OWS przed zawarciem umowy w formie pisemnej w swojej siedzibie lub za pośrednictwem strony internetowej www.poldent.pl.
 5.     Niniejsze OWS mają charakter uzupełniający względem umów sprzedaży / umów dystrybucyjnych zawieranych indywidualnie z Klientami. Zawarcie takiej umowy wyłącza stosowanie niniejszych OWS w zakresie uregulowanym w tejże umowie.

2 Zamówienia i dostawa

 1.     W ofercie Poldent znajdują się zarówno towary własnej produkcji Poldent, jak i towary światowych producentów instrumentów, materiałów oraz wyposażenia stomatologicznego,
 2.     Standardowy asortyment towarów znajdujących się w ofercie Poldent dostępny jest w aktualnym Katalogu Poldent dostępnym w siedzibie Poldent lub za pośrednictwem strony internetowej www.poldent.pl.
 3.     Informacje zamieszczone w Katalogu Poldent, innych katalogach, broszurach, ulotkach reklamowych, publikacjach oraz na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), nawet jeśli opatrzone zostały ceną. Publikacje dotyczące towarów oferowanych przez Poldent mają wyłącznie charakter informacyjny. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą ulec zmianie w każdym czasie, w tym z uwagi na zmiany zachodzące w procesie produkcji.
 4.     Możliwość zakupu towarów z oferty Poldent przysługuje tylko Klientom związanym stałą, handlową umową dystrybucyjną (dystrybutor – klient hurtowy) po cenach hurtowych lub Gabinetom Stomatologicznym, ZOZ, NZOZ, Akademiom Medycznym i innym jednostkom związanym ze stomatologią (klient detaliczny) po cenach detalicznych.
 5.     Oferta Poldent, ze względu na jej specjalistyczny charakter, nie jest przeznaczona dla konsumentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 6.     Umowę sprzedaży towarów uważa się za zawartą z momentem potwierdzenia zamówienia przez Poldent (w formie pisemnej, telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej). Potwierdzenie zamówienia oznacza, że Poldent otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji. Samo złożenie zamówienia nie wiąże Poldent, a brak odpowiedzi na zamówienie nie jest równoznaczny z jego milczącym przyjęciem.
 7.     Poldent realizuje zamówienia zgodnie z kolejnością ich wpływu. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Poldent. Termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w związku z sytuacjami niezależnymi od Poldent. Do terminu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu dostawy.
 8.     Zamówienie powinno określać następujące dane : rodzaj zamówionego towaru (towarów), ilość, oczekiwane miejsce dostawy (nazwa, kod pocztowy i adres Odbiorcy), oraz powinno określać dokładną nazwę Zamawiającego (płatnika), sposób dostarczenia (dostawa pocztą, firmą spedycyjną, odbiór osobisty, dowóz do klienta) imię, nazwisko i numer telefonu osoby zamawiającej. Jeśli adres dostawy różni się od adresu Zamawiającego, konieczne jest podanie go w zamówieniu.
 9.     Poldent nie ponosi odpowiedzialności za błędy w zamówieniach, w szczególności spowodowane podaniem nieaktualnych lub nieprawidłowych danych. W przypadku podania błędnego adresu dostawy lub kodu pocztowego, co spowodowało dostawę w inne od oczekiwanego miejsce dostawy, Poldent ma prawo obciążyć Zamawiającego należnymi kosztami kolejnego transportu tego samego zamówienia.
 10.   Poldent może wstrzymać się z realizacją zamówienia w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości danych podanych w zamówieniu.
 11.   Zamówienia można składać osobiście w siedzibie Poldent lub telefonicznie, za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta (nr. tel. 22 351 7 650 do 655) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 16:30. Ponadto zamówienia można również składać przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, pocztą elektroniczną (adres poczty elektronicznej: poldent@poldent.pl), faksem lub za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego na stronie www.poldent.pl.
 12.   Zmian w zamówieniach towarów ze standardowego asortymentu Poldent lub anulowania zamówień można dokonywać w formie telefonicznej (nr. tel. 22 351 7 650 do 655), z podaniem imienia, nazwiska i numeru telefonu osoby dokonującej zmiany / anulowania. Poldent zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami zmiany / anulowania zamówienia.
 13.   Poldent stwarza swoim Klientom możliwość zamówienia towarów niestandardowych spoza aktualnego Katalogu Poldent, o ile znajdują się one w ofercie jednego z dostawców Poldent. W takim przypadku zamówienie i termin jego realizacji jest uzgadniania telefonicznie z Działem Obsługi Klienta Poldent. Poldent ma prawo do odmowy realizacji zamówienia niestandardowego bez podawania przyczyn.
 14.   Przy zamówieniach towarów niestandardowych Poldent ma prawo do pobrania zaliczki w wysokości do 30% wartości zamówionego towaru. W przypadku zmiany / anulowania zamówienia zaliczka nie podlega zwrotowi.
 15.   W przypadku rezygnacji Zamawiającego z odbioru zamówionego towaru niestandardowego, Poldent ma prawo obciążenia Zamawiającego kosztami zakupu, przesyłki i magazynowania tego towaru.
 16.   Jeżeli niemożność realizacji zamówienia przez Poldent nastąpiła wskutek siły wyższej, Zamawiającemu nie przysługuje wobec Poldent żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m. in. katastrofę naturalną, pożar, strajk, embargo, wstrzymanie transferu dewiz, epidemię itd.
 17.   Poldent realizuje dostawy na terytorium RP oraz UE.
 18.   Koszty przesyłki ponosi Zamawiający. W przypadku zamówień klientów detalicznych o wartości przekraczających 500,00 zł koszty przesyłki pokrywa Poldent. Koszt przesyłki poza terytorium RP ustalany jest indywidualnie.
 19.   Dostępne sposoby dostawy to: dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej, dostawa za pośrednictwem firmy spedycyjnej, odbiór osobisty w siedzibie Poldent, dowóz do klienta.
 20.   Ceny i czas realizacji przesyłek w przypadku dostawy Pocztą Polską są zgodne z obowiązującym cennikiem Poczty Polskiej, a w przypadku dostawy firmą spedycyjną są zgodne z aktualnymi ustaleniami Poldent. Informacje o cenach i czasie realizacji przesyłek kurierskich można uzyskać w Dziale Obsługi Klienta.
 21.   Z opcji dostawy w drodze dowozu zamówionych towarów do klienta można skorzystać tylko na terenie Warszawy i tylko przy zamówieniach o wartości powyżej 300,00 zł netto dla klientów detalicznych czyli: Gabinetów Stomatologicznych, ZOZ, NZOZ i Uniwersytetu Medycznego oraz powyżej 500 zł dla klientów hurtowych, czyli dystrybutorów.
 22.   W przypadku zamówień, które nie zostały w pełni zrealizowane w porozumieniu z Zamawiającym, braki z dostawy dostarczane są bezzwłocznie na koszt Poldent, o ile niepełna realizacja zamówienia wynikała z przyczyn leżących po stronie Poldent.
 23.   Jeżeli termin dostawy ulegnie wydłużeniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego / Odbiorcy lub w przypadku niezasadnej odmowy przyjęcia towaru Poldent ma prawo obciążyć Zamawiającego kosztami transportu i kosztami magazynowania zamówionego towaru w ryczałtowej wysokości 0,5 % wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia.

3 Ceny i płatności

 1.     Ceny podawane przez Poldent w Katalogu Poldent, na stronie internetowej poldent.pl oraz we wszelkich materiałach reklamowych i promocyjnych Poldent są cenami netto, do których doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Ponadto, ceny te nie zawierają w sobie kosztów dostawy.
 2.     Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony towar w ustalonym terminie.
 3.     Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania towarów na rachunku bankowym Poldent albo dzień uregulowania należności w formie gotówkowej.
 4.     Płatności można dokonywać przelewem, na rachunek bankowy, uwidoczniony na stronie poldent.pl, oraz gotówką bądź przy użyciu karty płatniczej w siedzibie Poldent. Zamówienia zagraniczne wysyłane są na podstawie przedpłaty na konto Poldent.
 5.     W przypadku nieuregulowania płatności w ustalonym przez Strony terminie, Poldent jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
 6.     Faktura VAT wysyłana jest Zamawiającemu (Płatnikowi) wraz z towarem. Na życzenie Zamawiającego faktura może zostać ponadto wysłana faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu wysyłki towaru.
 7.     W przypadku stwierdzenia nieuregulowanych terminowo płatności względem Poldent, Poldent może nie przyjąć zamówienia do realizacji oraz zawiesić realizację zamówień już przyjętych, do czasu uregulowania zaległości lub wyjaśnienia sytuacji, o czym niezwłocznie powiadamia Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiającemu nie przysługuje prawo do domagania się odszkodowania w związku z brakiem realizacji lub nieterminową realizacją zamówień.
 8.     Wniesienie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku uregulowania płatności za towar w ustalonym terminie.

4 Zwroty i reklamacje – przepisy ogólne

 1.     Poldent oświadcza, że wszystkie towary z jego oferty posiadają dokumenty dopuszczające je do stosowania w stomatologii na terytorium RP oraz UE.
 2.     Zwrot zamówionych towarów innych niż urządzenia jest możliwy tylko w ciągu 14 dni od daty wystawienia przez Poldent faktury VAT potwierdzającej sprzedaż towarów. Po tym czasie zwroty nie będą przyjmowane.
 3.     Zwrot zamówionych urządzeń jest możliwy tylko w ciągu 7 dni od daty wystawienia przez Poldent faktury VAT potwierdzającej sprzedaż urządzeń. Po tym czasie zwroty nie będą przyjmowane.
 4.     Poldent nie przyjmuje zwrotów towarów, których termin ważności wynosi 6 miesięcy i mniej.
 5.     Zwracane towary należy przesłać z dołączonym poprawnie wypełnionym formularzem zwrotu (formularz dostępny na stronie internetowej poldent.pl pod linkiem Formularz zwrotu) na adres Poldent. Przesyłka z towarem powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Zwroty towarów uszkodzonych podczas transportu nie będą przyjmowane.
 6.     Reklamowane towary należy przesłać z dołączonym poprawnie wypełnionym formularzem reklamacji (formularz dostępny na stronie internetowej poldent.pl pod linkiem Formularz reklamacji) na adres Poldent. Przesyłka z towarem powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
 7.     Koszty odesłania zwracanych towarów ponosi Zamawiający.
 8.     Zwrot dokonanej płatności za zwracane towary realizowany jest na rachunek bankowy podany w formularzu zwrotu w terminie do 14 dni roboczych od momentu odesłania faktury korygującej przez Zamawiającego.

 5 Zwroty i reklamacje – reklamacje dostaw

 1.     Reklamacje dostaw dotyczą wszelkich nieprawidłowości związanych z dostawą towarów, a w szczególności: niezgodności towaru z fakturą / zamówieniem (rodzajowej i / lub ilościowej), stanu opakowań itd.
 2.     Zamawiający (Odbiorca) ma obowiązek potwierdzenia odbioru przesyłki oraz starannego sprawdzenia jej stanu niezwłocznie po jej otrzymaniu. Zobowiązany jest w szczególności sprawdzić zgodność towaru z zamówieniem pod kątem ilości i asortymentu,
 3.     Reklamacje należy zgłaszać telefonicznie pod tel. 22 35 17 650 lub lub poprzez e-mail poldent@poldent. Reklamacje ilościowe można zgłaszać w ciągu 7 dni licząc od dnia odbioru dostawy.
 4.     Poldent będzie każdorazowo badał przyczynę ewentualnej reklamacji czyniąc starania o wyeliminowanie jej źródła, a w przypadkach wątpliwych działał zawsze w interesie Zamawiającego.
 5.     Specjalista ds. reklamacji bez zbędnej zwłoki poinformuje Klienta o trybie i sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 6.     Poldent nie ponosi odpowiedzialności za zaginione lub uszkodzone towary, jeżeli powyższy fakt nie zostanie zgłoszony w formie pisemnej lub telefonicznie w ciągu trzech dni licząc od dnia odbioru dostawy.
 7.     Poldent nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające ze złego sposobu przechowywania towaru, nieprawidłowego sposobu transportowania u Odbiorcy oraz innych zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na dostarczony towar.
 8.     Na opakowaniach towarów wymagających specjalnych warunków przechowywania umieszczone są przez producentów oznaczenia graficzne zgodne z  międzynarodowymi normami.
 9.     Poldent nie ponosi odpowiedzialności za nieznajomość przez Zamawiającego oznaczeń graficznych  dotyczących sposobu przechowywania towarów.
 10.   Poldent nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z tytułu błędów w dostawie przesyłki lub jej opóźnienia spowodowane działaniem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

6 Zwroty i reklamacje – reklamacje jakościowe

 1.     Reklamacje jakościowe dotyczą wszelkich nieprawidłowości związanych z parametrami technicznymi dostarczonych towarów i wymagają oceny producenta.
 2.     Reklamacje należy zgłaszać telefonicznie pod nr tel. 022 351 76 62 lub poprzez e-mail k.mizak@poldent.pl do Pani Katarzyny Mizak lub do Pani Beaty Barwińskiej nr tel.tel. 22 35 17 665 lub poprzez e-mail b.barwinska@poldent.pl. Reklamacje jakościowe można zgłaszać w ciągu 60 dni od dnia odbioru dostawy pod rygorem utraty roszczeń.
 3.     Dział Obsługi Reklamacji Poldent niezwłocznie rozpatrzy reklamacje.
 4.     Zamawiający (Odbiorca) zobowiązany jest zabezpieczyć reklamowany towar wraz etykietą zawierającą informację o numerze serii i datą produkcji (o ile to możliwe) i dostarczyć do siedziby Poldent.
 5.     Przy zgłaszaniu reklamacji należy dostarczyć Zgłoszenie Reklamacyjne zawierające dokładny opis wady, kontakt do osoby wysyłającej reklamację z firmy dystrybucyjnej i kontakt do lekarza (tylko dystrybutor), który pracował reklamowanym towarem, oraz jeżeli dotyczy, warunków przechowywania towaru przed i po otwarciu opakowania, ilość i sposób sterylizacji.
 6.     Przy zgłaszaniu reklamacji Zamawiający musi dostarczyć kopię lub podać w Zgłoszeniu Reklamacyjnym numer faktury wystawionej przez Poldent zawierającej numer serii reklamowanego towaru (warunek bezwzględny).
 7.     Dystrybutor przy zgłaszaniu reklamacji urządzeń powinien dostarczyć kopię swojej faktury wystawionej dla Gabinetu Stomatologicznego (wymóg dostawców Poldent).
 8.     Reklamowane instrumenty i urządzenia muszą być wyczyszczone i zdezynfekowane (wymóg wynikający z procedur higienicznych i zasad bezpieczeństwa) i wysterylizowane (np.pilniki, narzędzia typu pluger/spreader, kleszcze i klamry do koferdamu, Pen Tip do gorącego plugera EQ Master/ EQV itp.). Jeżeli warunki te nie zostaną spełnione, reklamowany towar zostanie odesłany do Klienta bez rozpatrywania reklamacji, aż do czasu ponownego dostarczenia go w stanie zgodnym z zasadami procedur higienicznych.
 9.     W miarę możliwości, reklamowane urządzenia powinny mieć naładowane baterie, co skraca czas rozpatrywania reklamacji.
 10.   W celu szczegółowej oceny uznania zasadności reklamacji specjalista ds. reklamacji  może podjąć decyzję o przekazaniu kwestionowanego towaru do badań laboratoryjnych u producenta.
 11.   Specjalista ds. reklamacji bez zbędnej zwłoki poinformuje Klienta o trybie i sposobie rozpatrzenia reklamacji jakościowej.
 12.   Poldent nie bierze odpowiedzialności za błędy Klienta oraz za błędy projektowe i wykonawcze osób trzecich (wady produkcyjne). W takim wypadku reklamacja nie zostanie uznana.
 13.   Poldent będzie rozpatrywał reklamacje jakościowe w możliwie krótkim terminie, umożliwiającym dokonanie badań zakwestionowanego towaru.
 14.   Poldent dołoży wszelkich starań, aby na czas rozpatrywania reklamacji dostarczyć urządzenie zastępcze, tak aby odbiorca końcowy (Gabinet Stomatologiczny) mógł  funkcjonować bez przeszkód.
 15.   Koszty przesyłki reklamacji ponosi przesyłający.

7 Sklep internetowy i strefa klienta

 1.     Poldent udostępnia swoim Klientom sklep internetowy, za pośrednictwem którego mogą składać zamówienia. Sklep jest dostępny na stronie internetowej Poldent, pod adresem poldent.pl.
 2.     Dla prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego konieczne jest spełnienie następujących wymogów technicznych :
 3.     Poldent umożliwia użytkownikom sklepu internetowego skorzystanie ze specjalnej Strefy Klienta, w ramach której Klient może utworzyć indywidualne konto, zawierające jego profil, historię zakupów, informacje o towarach polecanych (w oparciu o statystyki zakupów innych użytkowników sklepu internetowego) oraz ułatwiające kontakt z Poldent i składanie zamówień.
 4.     Utworzenie i utrzymanie konta w Strefie Klienta jest bezpłatne.
 5.     Założenie konta w Strefie Klienta wymaga jednorazowego wypełniania i przesłania formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Poldent za pośrednictwem sklepu internetowego.
 6.     Konto w Strefie Klienta jest zabezpieczone indywidualnym loginem i hasłem ustalonym przez Klienta z chwilą rejestracji.
 7.     Klienta ma obowiązek zachowania w tajemnicy swojego loginu i hasła do konta w Strefie Klienta i chronienia ich przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 8.     Na życzenie Klienta jego konto może zostać w każdej chwili zlikwidowane.
 • Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
 • Posiadanie dostępu do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych z zainstalowanym system operacyjnym umożliwiającym działanie tego urządzenia oraz zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej albo Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome w wersjach najnowszych,
 • Posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet,
 • Posiadanie w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej włączonej akceptacji plików Cookie („ciasteczek”),
 • Posiadane w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej włączonej obsługi skryptów Java Script (domyślnie włączona w przeglądarce internetowej).

9 Zastrzeżenie prawa własności

 1.     Poldent zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru, co wywiera taki skutek, iż Zamawiający staje się właścicielem towaru w chwili uregulowania pełnej kwoty należności za ten towar wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi zamówienia (w tym zwłaszcza kosztami dostawy).
 2.     Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Zamawiającego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący na istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Poldent. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność Poldent w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Zamawiającego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towarów.
 3.     Zamawiający jest zobowiązany udzielić Poldent wszelkich informacji o tym gdzie są przechowywane towary objęte zastrzeżeniem prawa własności.

10 Ochrona danych osobowych

 1.     Dane osobowe Klientów oraz przedstawicieli klientów będących osobami fizycznymi podlegają ochronie przewidzianej w przepisach Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WA (ogólne rozporządzenie o ochrony danych) (Dz. U. UE L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych.
 2.     Administratorem danych osobowych jest Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail : poldent@poldent.pl, pod numerem telefonu (22) 351 76 50-51 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3.     Dane osobowe podane przy składaniu zamówienia będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wykonania umowy sprzedaży zawartej na podstawie zamówienia (w tym w zakresie ewentualnych reklamacji). Podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, której stroną jest Klient. Ewentualnie, dane te mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową sprzedaży oraz w celu kontaktu w związku z koniecznością wycofania z obiegu wadliwej partii wyrobów medycznych. W pierwszym z podanych przypadków podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Poldent, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń w drugim zaś niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Poldent oraz do ochrony żywotnych interesów osób fizycznych (pacjentów i potencjalnych pacjentów)Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umowę sprzedaży jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonanie tej umowy.
 4.     Dane osobowe klientów mogą być także przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego produktów i usług Poldent oraz podmiotów współpracujących z Poldent, w tym wysyłki newslettera. Wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług swoich oraz podmiotów współpracujących. Natomiast w przypadku zapisu na newsletter podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda klienta.
 5.     Dane osobowe przetwarzane do celu realizacji umowy sprzedaży będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (w zależności, od tego, które z w/w zdarzeń nastąpi później). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku dokonania zapisu na newsletter) lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 6.     Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym współpracującym z Poldent (np. firma kurierska realizująca dostawę zakupionych produktów, dostawca usług IT, firma prowadząca windykację należności, firma rozsyłająca mailing itd.). Ponadto mogą być one przekazywane producentom zakupionych towarów w związku z dokonywaniem dostawy bezpośrednio od producenta, koniecznością monitorowania wyrobów medycznych i/lub realizacji napraw gwarancyjnych. Dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 7.     Klientowi przysługuje prawdo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Klient jest uprawniony do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych przez Poldent do celów marketingu bezpośredniego, który to sprzeciw jest dla Poldent wiążący. Klient ma prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub przetwarzane na podstawie zgody – Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Poldent danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które następnie Klient może przesłać innemu administratorowi danych. Klient ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce : Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna, że przetwarzanie odbywa się w sposób niezgody z prawem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Poldent.

11 Postanowienia końcowe

 1.     Prawem właściwym dla niniejszych OWS jest prawo polskie. Językiem wersji oryginalnej niniejszych OWS i umów zawieranych na ich podstawie jest język polski.
 2.     Poldent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWS w każdym czasie, bez podawania przyczyn. Zmiana niniejszych OWS nie ma wpływu na zamówienia złożone przed tą zmianą, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 3.     Odpowiedzialność Poldent z tytułu rękojmi za wady zostaje wyłączona zgodnie z przepisem art. 558 § 1 kodeksu cywilnego w zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Reklamacje będą rozpatrywane wyłącznie w trybie przewidzianym § 5 i 6 niniejszych OWS.
 4.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 5.     W sytuacji, gdyby jakiekolwiek postanowienia niniejszych OWS okazały się nieważne lub bezskuteczne, nie będzie to miało wpływu na ważności pozostałych postanowień.
 6.     Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów sprzedaży objętych niniejszymi OWS. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Poldent.