Zwroty i reklamacje – przepisy ogólne.

 1. Poldent oświadcza, że wszystkie towary z jego oferty posiadają dokumenty dopuszczające je do stosowania w stomatologii na terytorium RP oraz UE.
 2. Zwrot zamówionych towarów jest możliwy tylko w ciągu 14 dni od daty wystawienia przez Poldent faktury VAT potwierdzającej sprzedaż towarów. Po tym czasie zwroty nie będą przyjmowane.
 3. Zwrot zamówionych urządzeń jest możliwy tylko w ciągu 7 dni od daty wystawienia przez Poldent faktury VAT potwierdzającej sprzedaż urządzeń. Po tym czasie zwroty nie będą przyjmowane.
 4. Poldent nie przyjmuje zwrotów towarów, których termin ważności wynosi 6 miesięcy i mniej.
 5. Zwracane towary należy przesłać z dołączonym poprawnie wypełnionym formularzem zwrotu (formularz dostępny na stronie internetowej poldent.pl pod linkiem Formularz zwrotu) na adres Poldent. Przesyłka z towarem powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Zwroty towarów uszkodzonych podczas transportu nie będą przyjmowane.
 6. Reklamowane towary należy przesłać z dołączonym poprawnie wypełnionym formularzem reklamacji (formularz dostępny na stronie internetowej poldent.pl pod linkiem Formularz reklamacji) na adres Poldent. Przesyłka z towarem powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
 7. Koszty odesłania zwracanych towarów ponosi Zamawiający.
 8. Zwrot dokonanej płatności za zwracane towary realizowany jest na rachunek bankowy podany w formularzu zwrotu w terminie do 14 dni roboczych od momentu odesłania faktury korygującej przez Zamawiającego.

Zwroty i reklamacje – reklamacje dostaw.

 1. Reklamacje dostaw dotyczą wszelkich nieprawidłowości związanych z dostawą towarów, a w szczególności: niezgodności towaru z fakturą / zamówieniem (rodzajowej i / lub ilościowej), stanu opakowań itd.
 2. Zamawiający (Odbiorca) ma obowiązek potwierdzenia odbioru przesyłki oraz starannego sprawdzenia jej stanu niezwłocznie po jej otrzymaniu. Zobowiązany jest w szczególności sprawdzić zgodność towaru z zamówieniem pod kątem ilości i asortymentu,
 3. Reklamacje należy zgłaszać telefonicznie pod tel. 22 35 17 650 lub lub poprzez e-mail poldent@poldent. Reklamacje ilościowe można zgłaszać w ciągu 7 dni licząc od dnia odbioru dostawy.
 4. Poldent będzie każdorazowo badał przyczynę ewentualnej reklamacji czyniąc starania o wyeliminowanie jej źródła, a w przypadkach wątpliwych działał zawsze w interesie Zamawiającego.
 5. Specjalista ds. reklamacji bez zbędnej zwłoki poinformuje Klienta o trybie i sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 6. Poldent nie ponosi odpowiedzialności za zaginione lub uszkodzone towary, jeżeli powyższy fakt nie zostanie zgłoszony w formie pisemnej lub telefonicznie w ciągu trzech dni licząc od dnia odbioru dostawy.
 7. Poldent nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające ze złego sposobu przechowywania towaru, nieprawidłowego sposobu transportowania u Odbiorcy oraz innych zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na dostarczony towar.
 8. Na opakowaniach towarów wymagających specjalnych warunków przechowywania umieszczone są przez producentów oznaczenia graficzne zgodne z  międzynarodowymi normami.
 9. Poldent nie ponosi odpowiedzialności za nieznajomość przez Zamawiającego oznaczeń graficznych  dotyczących sposobu przechowywania towarów.
 10. Poldent nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z tytułu błędów w dostawie przesyłki lub jej opóźnienia spowodowane działaniem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

Zwroty i reklamacje – reklamacje jakościowe

 1. Reklamacje jakościowe dotyczą wszelkich nieprawidłowości związanych z parametrami technicznymi dostarczonych towarów i wymagają oceny producenta.
 2. Reklamacje należy zgłaszać telefonicznie pod nr tel. 22 35 17 650 lub na linię reklamacyjną22 35 17 65 00, alternatywnie poprzez e-mail poldent@poldent.pl.  Reklamacje jakościowe można zgłaszać w ciągu 60 dni od dnia odbioru dostawy pod rygorem utraty roszczeń.
 3. Dział Obsługi Reklamacji Poldent niezwłocznie rozpatrzy reklamacje.
 4. Zamawiający (Odbiorca) zobowiązany jest zabezpieczyć reklamowany towar wraz etykietą zawierającą informację o numerze serii i datą produkcji (o ile to możliwe) i dostarczyć do siedziby Poldent.
 5. Przy zgłaszaniu reklamacji należy dostarczyć Zgłoszenie Reklamacyjne zawierające dokładny opis wady, kontakt do osoby wysyłającej reklamację z firmy dystrybucyjnej i kontakt do lekarza (tylko dystrybutor), który pracował reklamowanym towarem, oraz jeżeli dotyczy, warunków przechowywania towaru przed i po otwarciu opakowania, ilość i sposób sterylizacji.
 6. Przy zgłaszaniu reklamacji Zamawiający musi dostarczyć kopię lub podać w Zgłoszeniu Reklamacyjnym numer faktury wystawionej przez Poldent zawierającej numer serii reklamowanego towaru (warunek bezwzględny).
 7. Dystrybutor przy zgłaszaniu reklamacji urządzeń powinien dostarczyć kopię swojej faktury wystawionej dla Gabinetu Stomatologicznego (wymóg dostawców Poldent).
 8. Reklamowane instrumenty i urządzenia muszą być wyczyszczone i zdezynfekowane (wymóg wynikający z procedur higienicznych i zasad bezpieczeństwa) i wysterylizowane (np.pilniki, narzędzia typu pluger/spreader, kleszcze i klamry do koferdamu, Pen Tip do gorącego plugera EQ Master/ EQV itp.). Jeżeli warunki te nie zostaną spełnione, reklamowany towar zostanie odesłany do Klienta bez rozpatrywania reklamacji, aż do czasu ponownego dostarczenia go w stanie zgodnym z zasadami procedur higienicznych.
 9. W miarę możliwości, reklamowane urządzenia powinny mieć naładowane baterie, co skraca czas rozpatrywania reklamacji.
 10. W celu szczegółowej oceny uznania zasadności reklamacji specjalista ds. reklamacji  może podjąć decyzję o przekazaniu kwestionowanego towaru do badań laboratoryjnych u producenta.
 11. Specjalista ds. reklamacji bez zbędnej zwłoki poinformuje Klienta o trybie i sposobie rozpatrzenia reklamacji jakościowej.
 12. Poldent nie bierze odpowiedzialności za błędy Klienta oraz za błędy projektowe i wykonawcze osób trzecich (wady produkcyjne). W takim wypadku reklamacja nie zostanie uznana.
 13. Poldent będzie rozpatrywał reklamacje jakościowe w możliwie krótkim terminie, umożliwiającym dokonanie badań zakwestionowanego towaru.
 14. Poldent dołoży wszelkich starań, aby na czas rozpatrywania reklamacji dostarczyć urządzenie zastępcze, tak aby odbiorca końcowy (Gabinet Stomatologiczny) mógł  funkcjonować bez przeszkód.
 15. Koszty przesyłki reklamacji ponosi przesyłający.